پینگ کاهش سرویس معرفی

 

Everything About Ping Lower Services

تا چند سال قبل چیزی به نام سرویس کاهش پینگ نداشتیم، این سرویس نوپا چیزیست که طی چند سال اخیر در

سطح اینترنت و در میان وبسایت ها دیده شده است.

سرویس کاهش پینگ Pingg با دا شتن  سرورهای فار سی قدرتمند به  شما این امکان را می دهد که و ضعیت بازی آنالین خود را به اصطططالو روان تر کرده و در نتایت با پینگ تایم کمتری وارد  یم مورد نخر خود شططوید و در نتییه بازی آنالین بتتر، لذت بخش تر و سطریت تری را تیربه کنید و امتمال قطت شطدن نا تانی و اختالل اینترنت خود را به مداقل

ممکن برسانید.

شططاید با خودتان فکر کنید که 100 میلی ثانیه پینگ کمتر یا بیشططتر چیز چندان متمی نباشططد، اما ا ر اینطور فکر می

کنید سخت در اشتباهید!

شاید برای یک بازی فوتبالی مثل FIFA پینگ پایین چندان اهمیتی ندا شته با شد، اما برای بازی های تیراندازی خیر،

 

را ب صورت آنالین بازی کرده با شید، آن

Rainbow Sixیا Counter Strike

اینطور نی ست! کافی ست یکبار بازی پرطرفدار

 

زمان اسطططت که متووه خواهید شطططد که پینگ 200 میلی ثانیه نسطططبت به پینگ تایم 100 میلی ثانیه چقدر در هدف

یری، تیراندازی، عکس العمل و نتییه بازی شما تاثیر  ذار خواهد بود.

هر چقدر پینگ تایم اینترنت شما داخل این  یم بی شتر با شد رامت تر تو سط بازیکنان مریف مقابل مورد ا صابت  لوله

قرار خواهید  رفت! بله پینگ فقط روی بازی تاثیر  ذار نیست، روی نتییه آن هم تاثیر مستقیم دارد !

می خواهید بدانید چرا این اتفاق می افتد؟ با ما همراه باشید ):

وقتی شططما با پینگ 200 میلی ثانیه وارد بازی می شططوید به این معنیسططت که در هر ثانیه 5 فریم (تصططویر) از بازی را مشاهده می کنید، اما زمانی با پینگ 100 میلی ثانیه بازی می کنید این عدد به 10 فریم افزایش پیدا می کند. یعنی می توان  فت که سرعت بازی برای شما عمال دو برابر می شود. برای  یمر های مرفه ای متی 10 میلی ثانیه هم

عدد بسیار بزر یست! چه برسد به 100 میلی ثانیه !

پس وقتش رسططیده از سططرویس های کاهش پینگ Pingg اسططتفاده کنید! همین اون وارد سططایت pingg.ir شططده و سططرویس مورد نخر خود را انتخاک کنید و بصططورت آنی و پس از پرداخت آن را دریافت کنید. در ضططمن می توانید قبل از خرید از بخش تسططت راینان سططرویس را بر روی اینترنت خود تسططت کرده و از عملکرد آن بر روی اینترنت خود اطمینان

پیدا کنید.

 

 

دویل استفاده از سرویس کاهش پینگ بازی :

امروزه با پیشرفت تکنولوژی شاهد عرضه بازی های ودیدی هستیم که ونبه بازی و تفریح آنان بیشتر به یک رشته ورزشی تبدیل شده است، کمپانی ها و شرکت های بزرگ بر روی ساخت تیم و شرکت در مسابقات سرمایه  زاری

میکنند.

این امر باعث شده در کشور های خاورمیانه مانند ایران نیز شاهد به میدان آمدن تیم های زیادی باشیم که نیازمند پینگ تایم مناسبی برای مسابقات و بازی آنالین هستند. اما متاسفانه با ووود سرعت پایین اینترنت و نبود زیر

ساخت مناسب بیشتر از باو بودن پینگ رنج می برند.

در این میان چند شرکت اینترنتی هم با شعارهایی مانند اینترنت  یمینگ پا به میدان  ذاشته اند که البته کیفیت آنتا هم با سرور های خارج از کشور چننی به دل نمیزند، مال این سوال پیش می آید که چه راه هایی برای باو

بردن کیفیت اینترنت و کاهش پینگ و پکت وست ووود دارد؟

در وواک میتوان  فت بتترین  زینه استفاده از سرویس های کاهش پینگ میباشد که تا به مال چندین شرکت چنین

خدماتی متت کاهش دادن پینگ عرضه کرده اند. (مانند  ادپینگ، پرو پینگ، پینگ پارس، پینگ شاپ و )…

 

 

پینگ تایم

یکبار بررسی وضعیت پینگ و داشتن این تصور که پینگ همیشه ثابت خواهد ماند تصوری غلط می باشد، خود کلمه پینگ تایم  ویای این موضطوم می باشطد که پینگ در زمان معنی خواهد داشطت و طی تمامی زمان ها ثابت نیسطت و می تواند مقادیر مختلفی داشطططته باشطططد. اینکه پینگ تایم در ل خه ای نرمال بوده دلیل بر این نیسطططت که در تمامی

ل خات هم نرمال خواهد ماند متی بعد از اتصال و در زمان استفاده از کاهش پینگ نیز این قانون ماکم است.

 

 

پینگ به آدرس ها

آی پی هایی نخیر 8.8.8.8 و یا 4.2.2.4 که در میان  یمرها رواج دارد صرفا آی پی هایی هستند که وتت تست کلی و ضعیت اینترنت پینگ تایم کاربرد دارند. با زبانی  ساده تر تنتا آی پی هایی که برای  شما اهمیت دارند تنتا و تنتا IP های  یم سطططرور می باشطططند و به هیپ ووه پینگ از ادرس های دینر کاربردی ندارد، چرا که هر دو آنتا از DNS های

و ل هستند و طبیعتا سرور  یم که روی آن بازی می کنید سرور DNS  و ل نیست  !

 

 

سرویس کاهش پینگ چنونه کار می کند ؟

شما با متصل شدن به سرور های پرقدرت سرویس کاهش پینگ، تاثیر معیزه آسایی را در کاهش پینگ اینترنت خود مشاهده خواهید کرد. به این  ونه که پس از اتصال به سرویس، تعداد Loss Packet یا همان Out Timed های اینترنت کاربر به مداقل میزان ممکن خود رسطططیده و هم چنین Delay یا همان تاخیرهای داخل  یم نیز تا مد بسطططیار زیادی از بین خواهد رفت تا شما بازی آنالین بدون لگ و قطعی ای را تیربه کنید. عالوه بر این مورد، این سرویس کاهش پینگ

به شما کمک می کند تا پینگ اینترنت خود را به طور قابل مالمخه ای کاهش دهید.

 

 

انتخاک سرویس کاهش پینگ مناسب:

پس از ت ست کردن سرویس ب صورت کامل (تروی ا داخل خود  یم) و در صورت دا شتن ر ضایت از آن میتوانید اقدام به

خرید فرمایید (با مراوعه به صف ه اصلی وبسایت پارس پینگ، و انتخاک یکی از دو پلن نام دود زمانی و یا یکماهه.)

 

 

تست راینان:

وتت دریافت اکانت تست راینان به صف ه اصلی سایت مراوعه کنید. شططایان رکر اسططت در صططورت نارضططایتی از کارکرد سططرویس (با رکر دلیل مووه) می توانید تا 7 روز پس از خرید، ووه

پرداختی خود را پس بنیرید.

 

 

هر اینترنتی یک پینگ به اصطالو داخلی دارد، پینگ داخلی به معنی پینگ اینترنت تا سرورهای تتران می باشد و مقدار آن قبل از استفاده از سرویس کاهش پینگ بسیار مائز اهمیت است. این سرویس مخصوص افرادیست که

پینگ داخلی اینترنتشان در وضعیت استاندارد و مطلوک باشد.

 

 

اما چنونه می توان پینگ داخلی اینترنت خود را بررسی کرد ؟ سنیشِ پینگ از هر آی پی (سروری) که داخل ایران

باشد معادل است با پینگ داخلی آن اینترنت. ا ر با ن وه بررسی پینگ داخلی آشنایی ندارید اینیا را بخوانید.

 

در کل برای درک هرچه بتتر موضوم پینگ به مثال زیر تووه کنید.

 

 

فرض کنید کاربر A توسط اینترنت خود و بدون استفاده از سرویس های وانبی و با پینگ 160 میلی ثانیه وارد بازی می شود، اما کاربر B پس از اتصال به سرویس کاهش پینگ  ادپینگ و با پینگ تایم 110 میلی ثانیه وارد بازی می شود. در نتییه کاربر A در هر ثانیه می تواند مدود 6 فریم 6( تصویر پشت سرهم) از بازی را بییند، این در مالیست که این عدد برای کاربر B به بیش از 9 فریم 9( تصویر پشت سرهم) می رسد. با زبانی ساده تر کاربر دوم بازی را نسبت به کاربر اول مدود 1.5 برابر سریت تر می بیند! طبیعتا کاربر دوم می تواند خیلی رامت تر از کاربر اول آنالین

بازی کند و مریفان خود را شکست دهد.

 

 

خب رسیدیم به انتتای آموزش، امیدواریم لذت برده باشید. متما نخرات خودتون رو برامون کامنت کنید.

یادتون نره عضو کانال تلنرام و پیج اینستا رام ما هم شوید.

Related Post

serrurier ansserrurier ans

What is the greatest way to decide on a reliable vehicle crisis locksmith? Which is a query you need to be inquiring even ahead of you want a single. You